جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عونی --> محمد فاتح

عویضف، مختار

نویسندهء مشهور قزاق (قرن13و14)

عهد

-اصطلاح قرآنی -اصطلاح فقهی - تفسیر عرفانی اهل تصوف از آیه 172 سوره اعراف

عهدنامه

سندی که به منظور شناسایی حقوق پاره ای دول، اشخاص و جماعات بین دولتها تنظیم می شود.

عهدین

- شناخت مسلمانان از این کتاب از دورهء صفویه از عهد قدیم و عهد جدید - گزارش نسخه های مهم و ترجمه ها

عیّار/ عیاران

عنوان اعضای اخوت و فتوت که غالبا جامهء خاص و آداب و رسوم مخصوصی داشته اند و از راه راهزنی معیشت می کرده اند.

عیّاشی، عبدالله بن محمد

ادیب، محدث، عالم تصوف (قرن11)

عیّاشی، محمد بن مسعود

مفسر شیعی (قرن3)

عیاض بن غنم

صحابی و از شرکت کنندگان در غزوات پیامبر(ص) (قرن1)

عیاض بن موسی --> قاضی عِیاض بن موسی

عِیافه --> فال گیری

عیب

اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای زیادت یا نقصانی در جزء یا وصف موضوع قرارداد که آن را از سالم بودن خارج کند

عِید

جشن - مباحث فرهنگ، تمدنی - در قرآن

عیدروس، خاندان

خاندانی از سادات فاضل و صوفی در جنوب عربستان، هند و اندونزی: - عیدروس، سید شیخ بن عبدالله (قرن 10) - عیدروس، شیخ ابوبکربن عبدالله (قرن9 و10) - عیدروس، عبدالرحمن بن محمد (قرن 11 و 12) - عیدروس، عبدالرحمن بن مصطفی (قرن 12) - عیدروس، عبدالقادربن شیخ (قرن 10

عیدروسیه

طریقتی منسوب به سید عفیف الدین عبدالله عیدروس کبیر از سلسله شاذلیه (قرن9و10)