جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عوج بن عناق

پادشاه افسانه ای و غول پیکر عهد عتیق

عود (1)

نوعی گیاه (چوب) با مصارف پزشکی

عود (2) --> بربط

عوده، عبدالقادر

حقوقدان مصری، از رهبران اخوان المسلمین (قرن14)

عوذلی

طایفه و ناحیه ای در عدن

عِوض (1)

اصطلاح فقهی

عوض (2)

اصطلاح کلامی

عَوَض، لویس

نویسنده و ادیب مصری (قرن13و14)

عوض الله، ابوبکر

رئیس حکومت سودان (قرن14)

عوف الاحمر

"عوف بن عبدالله بن احمر ازدی"، شاعر عرب شیعی (قرن1)

عوف بن مالک

صحابی (قرن1)

عوفی، سدیدالدین

تذکره نویس ایرانی (قرن6و7)

عولقی

اتحادیه ای از قبایل و ناحیه ای در جنوب عربستان

عول و تعصیب

اصطلاح فقهی و حقوقی

عَون بن سُوف

مبارز طرابلسی ضد استعمار ایتالیا (قرن14)