جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عنبران

بخش و شهری در شهرستان نمین در استان اردبیل

عنبری، ابواسحاق ابراهیم

محدث و زاهد طوسی (قرن3)

عنبری، سِوار بن عبدالله

قاضی و شاعر و محدث بصری ساکن بغداد (قرن3)

عنبری، عبیدالله بن حسن

قاضی و محدّث (قرن2)

عنبریان

خانواده ای از صاحب منصبان، ادبا، علما و محدثان بیهق (قرون4-6)

عنبسة بن اسحاق

والی عباسیان در مصر (قرن3)

عنبسة بن سُحَیم

والی هشام بن عبدالملکدر اندلس (قرن1و2)

عنتره

شاعر معروف عصر جاهلیت

عندلیب، محمد امین

شاعر افغانی (قرن13) - پسر غلام محمد طرزی افغان-

عندلیب، محمد ناصر

یکی از نمایندگان برجستهء نقشبندیه هند و پایه گذار طریقت محمدیه(قرن 12)

عندلیب کاشانی

نسبت و تخلص دو تن از شاعران دوره قاجار (قرن13) - میرزا محمد حسین خان کاشانی - میرتقی بن حسین حسنی کاشانی

عَنزه

از طوایف قدیمی و موجود عرب

عَنْس، بنی --> مَذْحِج

عنصرالمعالی، کیکاووس بن اسکندر

امیرزاده زیاری و مؤلف قابوسنامه (قرن5)

عَنصره

جشنی در اندلس و شمال آفریقا