جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَمور

یا "جبل عمور"، رشته کوهی در جنوب الجزایر

عموریّه

شهری قدیمی در آناطولی

عموریه، جنگ

جنگ میان مسلمانان و امپراتوری بیزانس در عصر معتصم عباسی

عَمّی بصری، محمد بن جمهور

از اصحاب امام رضا (قرن3)

عمید

اصطلاحی دیوانی در دوره سامانی و غزنوی

عمیدالجیوش --> حسن بن استاذ هُرمُز

عمیدالدین سَنامی تولَکی

شاعر فارسی سرای هندی (قرن7)

عمید الرؤسا هبة الله بن حامد

فقیه و ادیب امامی، راوی صحیفه سجادیه (قرن7)

عمیدالملک کندری

وزیر طغرل بیگ، موسس سلسله سلجوقی(قرن5)

عمید تولکی سونامی --> عمیدالدین سَنامی تولَکی

عمیدی، رکن الدین ابوحامد

فقیه حنفی (قرن7)

عمیدی، عبدالمطلب بن ابی الفوارس

از بزرگان و مشایخ روایت (قرن8)

عُمیر بن حُباب

پیشوای قیسیان عراق، خروج کننده بر عبدالملک مروان (قرن1)

عُمیر بن شُیَیم --> قطامی

عُمَیْر بن مُصْعَب

از قاضیان فاس، جد "بنی ملجوم"(قرن3)