جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمرو بن قَمیئه

شاعر عرب (قرن1و2)

عمرو بن قیس سکونی

تابعی (قرن1و2)

عمرو بن قیس ملائی

محدث و صوفی (قرن2)

عمرو بن کلثوم

شاعر عرب جاهلی

عمرو بن لُحیّ

بنا بر افسانه ها، موسس آئین چند خدایی در عربستان

عمرو بن مُرة

حافظ حدیث و زاهد کوفی (قرن2)

عمرو بن مرزوق

محدث بصری (قرن3)

عمرو بن مَسْعَدَة

کاتب مأمون (قرن2و3)

عمرو بن مَعدی کَرِب

از شعرای مخضرم (قرن1)

عمرو بن منذر --> عمرو بن هند

عمرو بن هند

از پادشاهان لخمی حیره

عمروعاص --> عمرو بن عاص

عمرو لیث

برادر یعقوب لیث، فرمانده نظامی و دومین امیر صفاری سیستان (قرن3)

عُمره

یکی از ارکان حج

عمره قضا

عمره رسول اکرم (ص) و یارانش در هفتم هجری