جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمرو بن حُرَیث

نخستین صحابی قریشی که در کوفه اقامت گزید (قرن1)

عمرو بن حزم

صحابی و مامور جمع آوری زکات نجران (قرن1)

عمرو بن حَمِق

صحابی پیامبر و از افرادی که در قتل عثمان شرکت داشت (قرن1)

عمرو بن دینار

از فقها و محدّثین مکه در زمان تابعین (قرن2)

عمرو بن ربعی --> ابوقتاده انصاری، حارث بن ربعی

عمرو بن زبیر

برادر عبدالله بن زبیر و فرمانده سپاه اموی که به مکه حمله کرد(قرن1)

عمرو بن سالم خُزاعی

شاعر عرب (قرن1)

عمرو بن سعید بن عاص --> عمرو بن عاص

چرا این مدخل ارجاع شده است؟ به نظر می رسد باید مستقل شود.

عمرو بن شُرَحْبیل

تابعی محدث (قرن1)

عمرو بن شعیب

محدث (قرن2)

عمرو بن عاص

صحابی، فاتح مصر و از دولتمردان اموی(قرن1)

عمرو بن عاص، مسجد

کهن ترین مسجد قاهره که عمرو بن عاص آن را بنا کرده است (قرن1).

عمرو بن عُبید

از نخستین متکلمان معتزلی (قرن1و2)

عمرو بن عَدی

اولین پادشاه لخمی حیره

عمرو بن عوف، بنی --> اوس