جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمر پاشا --> آیدین اوغوللری

عمر تال

بانی سلطنتی کوتاه مدت در غرب سودان (قرن13)

عمرة بنت عبدالرحمان

بانوی تابعی، فقیه و محدث (قرن1)

عمر خیام --> خیّام، غیاث الدین ابوالفتح عمر بن ابراهیم نیشابوری

عمر سعید جوکروآمینوتو --> سَرکَت اسلام

عمر شیخ میرزا

نام دو شاهزاده تیموری - عمر شیخ میرزا اول، حاکم شیراز (قرن8) - عمر شیخ میرزا دوم، حاکم کابل و فرغانه (قرن9)

عُمَر طوسون

دانشمند و رجلِ وطنی مصری (قرن14)

عمر عاشق

شاعر مشهور ترک (قرن11و12)

عمرکوت

شهر باستانی و تاریخی در سند

عُمر مختار

رهبر جنبش لیبی بر علیه سلطه ایتالیا (قرن13و 14)

عمر مَکرَم

از رهبران سیاسی مصر (قرن12و13)

عمرو بن احمر باهلی

شاعر مخضرم (قرن1)

عمرو بن اَهتم

شاعر عرب (قرن1)

عمرو بن جموح

صحابی و رئیس بنی سُلَم (قرن1)

عمرو بن حارث

از حافظان حدیث که به عنوان «مفتی مصر» شهرت یافته است (قرن2).