جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمر بن حنظله

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

عمر بن خطاب

خلیفهء دوم از خلفای راشدین (قرن1)

عمر بن ذرّ

محدث (قرن2)

عمر بن سعد

سردار اموی و فرمانده سپاه کوفه در واقعه عاشورا(قرن1)

عمر بن سعید فوتی --> عمر تال

عمر بن سهلان ساوی --> ابن سهلان ساوی (ساوجی)

عمر بن شَبّه

فقیه، ادیب و مورّخ بصری، مولف تاریخ المدینة المنوره (قرن2و3)

عمر بن عبدالجلیل بغدادی

فقیه حنفی بغدادی (قرن12)

عمر بن عبدالعزیز

پنجمین خلیفه اموی (قرن1)

عمر بن علاء

از فاتحان عرب، حکام طبرستان در عهد خلافت منصور و مهدی عباسی (قرن2)

عمر بن فرخان طبری --> طبری، ابوحفص عمر بن فرخان

عمر بن لَجأ

شاعر عصر اموی (قرن1و2)

عمر بن محمد ازدی

قاضی و مؤلف (قرن4)

عمر بن مطرف

ادیب، نسب شناس و دبیر چند خلیفه نخست عباسی (قرن 2)

عمر بن هُبَیره --> ابن هُبَیره