جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عُمان

کشوری مسلمان نشین در خاورمیانه - جغرافیا - تاریخ - لهجه های عربی جدید - هنر و معماری

عمان، دریا --> بحرعمان

عمان سامانی، نورالله

شاعر ایرانی (قرن13و14)

عمجه زاده حسین پاشا، مجموعه

مجموعه ای در استانبول که امروزه به موزه ابنیه و آثار هنری ترک تبدیل شده است.

عمرافندی

مورخ عثمانی (قرن13)

عمر اقطع

خوشنویس دوره تیموری (قرن9و10)

عِمران

شخصی که در انجیل و قرآن مذکور است.

عمران بن حِطّان

شاعر عرب، از سران خوارج صفریه(قرن1)

عمران بن شاهین

از شورشیان منطقه بطایح که بر حکومت آل بویه در عراق شورید(قرن4)

عمرانی، طاهر بن یحیی

فقیه شافعی یمنی (قرن6)

عمرانی، علی بن احمد --> علی بن احمد عمرانی

عمرانی، علی بن محمد

ازعلمای معتزلی، ادیب و شاعر (قرن6)

عمر بن ابی ربیعه

شاعر و غزلسرای عرب (قرن1)

عمر بن حفص --> مهلبیان

عمر بن حفصون --> ابن حَفْصون، عمر