جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمادی شهریاری --> عمادی غزنوی

عمادی غزنوی

شاعر ایرانی (قرن6)

عمادیه

شهری در عراق

عمّار، بنی

سلسله ای حاکم بر طرابلس غرب(قرن 8)

عمار بن رجاء

محدث (قرن3)

عُمارة بن عَقِیل

نحوی و شاعر عرب (قرن2و3)

عُمارة بن علی یمنی

مورخ، نویسنده و شاعر عرب (قرن6)

عمّارلو

طایفه ای کرد در گیلان و خراسان

عمّار موصلی

چشم پزشک و کحّال عرب (قرن4)

عماره

شهری در عراق

عِماره مروزی

شاعر ایرانی (قرن4)

عمّار یاسر

صحابه پیامبر اکرم و از یاران علی بن ابی طالب (قرن1)

عمالقه

قوم افسانه ای صحراگرد و جنگجو و قدیمی ترین قبیله عرب

عمامه

پوششی برای سر مردان از پارچه نازک که دور سر پیچیده می شود.

عَمّان

پایتخت اردن