جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عمادالاسلام بن محمد

"عمادالاسلام بن محمد عتیق الله" وزیر سلطان حسین بایقرا (قرن8و9)

عمادالدوله دیلمی

موسس سلسله آل بویه و حکمران فارس (قرن4)

عمادالدین دیلمی

از امرای بویه، حاکم مناطقی از فارس و خوزستان تا بغداد (قرن5)

عمادالدین زنگی

بنیانگذار سلسله زنگیان (قرن6)

عمادالدین علی فقیه کرمانی --> عماد فقیه

عماد الدین کاتب اصفهانی

نویسنده و ادیب ایرانی (قرن6)

عمادالدین نسیمی --> نسیمی، عمادالدین

عماد الکتّاب قزوینی

خوشنویس ایرانی، عضو کمیته مجازات (قرن13)

عمادالملک

از سرداران و حاکمان هند (قرن12)

عماد خراسانی

شاعر ایرانی (قرن14)

عماد شاهیان

عنوان خانواده حاکم بر«برار» در هند (از اواخر قرن9 تا اواخر قرن10)

عماد فقیه

عارف و شاعر ایرانی (قرن7و8)

عماد کاتب اصفهانی --> عماد الدین کاتب اصفهانی

عمادی، ابوالسعود محمد بن محمد --> ابوالسعود افندی، محمد بن محیی الدین

عمادی، حامد بن علی

فقیه حنفی، ادیب و عارف (قرن12)