جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی مردان خان امیرالامراء

از سرداران کردنژاد شاه عباس و شاه صفی و حاکم قندهار (قرن11)

علی مردان خان شاملو

از رجال دوره نادرشاه (قرن12)

علی مردان خان لر

والی لرستان و فرمانده قشون ایرانی علیه افاغنه در زمان شاه سلطان حسین صفوی (قرن11)

علی مردان خلجی --> خلجیان

علی مُسیو

از بنیانگذاران و فعالان اجتماعیون عامیون در انقلاب مشروطیت ایران

علیمی، عبدالرحمان بن محمد

"ابوالیُمن مجیرالدین" مورّخ، مفسر و قاضی القضات اردنی (قرن9و10)

علی میرزا بن میرزا ابوطالب

از سیاحان هندی و صاحب سفرنامه‌ای درباره ایران

علی نامه

منظومه حماسی شیعی اثر شاعری گمنام با تخلص "ربیع"(قرن5)

علینقی کمره ای --> کمره ای، علینقی

علی نوروز --> مقدم، حسن

علی واسع --> واسع عَلیسی

علیوف، رستم

ادیب و محقق آذربایجانی، مصحح آثار ادبی فارسی (قرن14)

علیّون

اصطلاح قرآنی

عَمَّ، سوره --> نبأ، سوره

عماء --> حضرات خمس