جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی زاده، رضا

ادیب و روزنامه نگار تاجیک (قرن14)

علی سُعاوی

مبارز و متفکر سیاسی، روزنامه نگار، عضو جمعیت عثمانیان جدید و از نخستین پان ترکیستها (قرن13)

عِلّیش، محمد بن احمد

مفتی مالکی مصری (قرن13)

علیشاه بخاری

منجم (قرن7)

علیشاه جیلانی --> تاج الدین علیشاه جیلانی

علیشیر نوایی --> نوایی، امیرعلیشیر

علی صفی، خاندان

از خاندان های ایرانی حاکم بر قم در دوره فترت میان ایلخانان و تیموریان (قرن7-9)

علی طالب الله --> اخوان المسلمین

علی عبدالرازق

قاضی، نویسنده و حاکم مصر (قرن14)

علی فهمی جابچ

والی اتریش - مجارستان که نهادهای دینی را برای نظارت بر آنها تجدید سازمان داد (قرن13و14)

علی قائنی

منجم و ریاضی دان (قرن 4)

علی قلی بن قرچغای خان

حکیم و مؤلف احیاء حکمت (قرن11)

علیقلی جبّا دار --> فرنگی سازی

علیقلی خان (1)

والی گرجستان در دوره انتقال گرجستان از صفوی به عثمانی (قرن11و12)

علیقلی خان (2)

کوچکترین برادر آقامحمد خان قاجار و از مدعیان سلطنت (قرن12و13)