جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن هَمّام اِسکافی، محمد بن ابی بکر

از محدثان ایرانی تبار امامی مذهب (قرن 3-4)

ابن هَمُشک، ابراهیم بن احمد

از امرای مسلمان اسپانیا (قرن6)

ابن هندو

نام چند تن از کاتبان، شاعران و ادیبان ایرانی تبار (قرن4و5) - محمد بن هندوی رازی - حسین بن محمد - ابوالفرج علی بن حسین بن هندو

ابن هود، محمد بن یوسف --> هودیان

ابن هود مُرسی، حسن بن عضدالدوله

متفکر، فیلسوف، شاعر و عارف اندلسی (قرن 7)

ابن هیثم، حسن بن حسن

ریاضیدان و فیزیکدان عرب (قرن4و5)

ابن هیثم تنوخی، داوود

نحوی و لغوی اهل انبار (قرن4)

ابن هیصم، ابراهیم بن مجدالدین

وزیر و سیاستمدار مصری دورهء ممالیک (قرن9)

ابن یابس، عبدالله بن علی

فقیه حنبلی نجدی (قرن14)

ابن یاسمین، عبدالله بن محمد

عالم حساب مغربی، صاحب "ارجوزه یاسمینیه"(قرن6)

الابنیة عن حقائق الادویة

کهن ترین دارونامه فارسی تألیف ابومنصور موفق الدین علی هروی (قرن4)

ابن یزداد،‌ خاندان

شهرت خاندانی ایرانی که در عرصه سیاست و علم و ادب عصر عباسیان به مقامات مهمی دست یافتند (قرن2-4) - ابوعبدالله محمد بن یزداد - ابوصالح عبدالله بن محمد - ابواحمد عبدالله بن محمد - ابومحمد یزداد بن عبدالرحمان

ابن یزیدی، عبدالله بن یحیی عدوی

ادیب و مقری قرن (2 و 3)

ابن یعیش

شهرت چند تن از دانشمندان اندلسی که بیشتر به ترجمه یا شرح آثار پزشکی و فلسفی پرداخته اند (قرن 8 تا9) - سلیمان بن ابراهیم، پزشک و دانشمند - سلیمان بن یعیش، تاجر و سرمایه دار و دیپلمات - یحیی بن یعیش، پزشک

ابن یَعیش، ابوالبقاء موفق الدین

ادیب و نحوی اهل حلب (قرن6و7)