جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی پاشا سورمه لی

صدراعظم عثمانی (قرن12)

علی پاشا قلیچ --> قلیچ علی پاشا

علی پاشا کمانکش --> کمانکش علی پاشا

علی پاشا گوزَلْجه

امیرالبحر عثمانی و صدراعظم (قرن11)

علی پاشا مبارک

اصلاح گر و متفکر مصری (قرن13و14)

علّیت --> علت و معلول

علی تگین

از حکام سلسله ایلک خانیان(قرن5)

علی جانب یونْتَم --> یونتم، علی جانب

علی حاجی بن راجا احمد

"راجا علی حاجی"، از عالمان اسلامی مشهور مالزی که بر دیدگاه غربیان نسبت به زبان مالایایی تأثیر گذاشت و بر شکل گیری سیاستهای ملی زبانی در مالزی و اندونزی اثرگذار بود (قرن12و13)

علی حیدر

شاعر پنجابی زبان (قرن12)

علی خان نایب السلطنه

آوازخوان ایرانی (قرن14)

علی دده بوسنوی

از مشایخ طریقت خلوتیه (قرن11)

علی رضاخان قاجار --> عضدالملک، علیرضا خان

علیرضا شیرازی --> تاریخ زندیه (1)

علیرضا عباسی

خطاط بزرگ ایرانی (قرن11)