جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی بن یوسف بن علی

دانشمند و ریاضیدان (قرون5و6)

علی بهجت

باستانشناس مصری (قرن13و14)

علی بهجت افندی

متصوف، شیخ نقشبندیه و مولویه (قرن12و13)

علی بیگ

پاشای مصر (قرن12)

علی بیگ عباسی

نام مستعار یکی از سیاحان و مؤلفان اسپانیایی

علی بَیّومی --> بَیّومی، علی بن حجازی

علی پاشا، محمد امین

صدراعظم عثمانی و از معماران تنظیمات (قرن13) تکراری

علی پاشا ارّابه جی

صدراعظم عثمانی (قرن12)

علی پاشا تپه دلنلی --> تپه دلنلی علی پاشا

علی پاشا چندرلی

صدراعظم عثمانی (قرن9)

علی پاشا حکیم اوغلو

صدراعظم عثمانی در دوره سلطان محمد اول و سلطان عثمان سوم (قرن12)

علی پاشا خادم (1)

صدراعظم عثمانی (قرن10)

علی پاشا خادم (2)

فرمانده نظامی عثمانی (قرن9)

علی پاشا داماد --> شهید علی پاشا

علی پاشا سمیز

صدراعظم عثمانی (قرن10)