جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی بن محمد الهادی --> الهادی، امام

علی بن محمد بن جعفر --> ابن الولید، علی بن محمد

علی بن محمد دیلمی

مؤلف برجسته اولین اثر صوفیانه (قرن6)

علی بن محمد زنگی --> صاحب الزنج

علی بن محمد سخاوی --> سخاوی، علی بن محمد

علی بن محمد سمری

چهارمین نایب از نواب خاص امام قائم (قرن4)

علی بن محمد قوشچی --> قوشچی، علی بن محمد

علی بن محمد هراسی --> کیا هرّاسی

علی بن مدینی --> ابن مدینی، علی بن عبدالله

علی بن مسعود --> غزنویان

علی بن مُغیرة بن اثرم

نحوی و لغوی، صاحب اثر در حدیث (قرن3)

علی بن مهزیار

از رجال و فقهای مشهور امامیه (قرن3)

علی بن میمون

عارف مراکشی (قرن9)

علی بن یقطین

از اصحاب امام موسی کاظم (ع)و از شخصیتهای متنفذ دربار عباسی (قرن2)

علی بن یوسف بن تاشُفین --> مرابطون