جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی بن سهل طبری --> طبری، علی بن ربّن

علی بن شمس الدین لاهیجی --> تاریخ خانی

علی بن طاهر

از امرای طاهری یمن (قرن9)

علی بن عاصم

محدث عراقی (قرن2)

علی بن عباس مجوسی

طبیب و نویسنده کتب طبی اهل فارس (قرن4)

علی بن عبدالله بن عباس --> عباسیان

علی بن عثمان بن حرب --> صفّاریان

علی بن عقیل بغدادی

فقیه و متکلم حنبلی بغدادی (قرن5و6)

علی بن عیسی بن ماهان

سردار سپاه و حاکم خراسان در دوره عباسی (قرن2)

علی بن عیسی کحّال

معروف ترین چشم پزشک عرب، مؤلف "تذکرةالکحالین" (قرن5)

علی بن فرامرز --> کاکویه، آل

علی بن فضل قرمطی

رهبر قرمطیان یمن (قرن3)

علی بن لالی بالی

مورخ و ادیب عثمانی و صاحب کتاب عقدالمنظوم فی ذکر افاضل الروم(قرن10)

علی بن مأمون --> مأمونیان

علی بن محمد النقی --> الهادی، امام