جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی بن حرب

محدث آذربایجانی (قرن2و3)

علی بن حسان واسطی

از اصحاب امام جواد (ع)(قرن1)

علی بن حسن بن مسلمه --> ابن مُسلمه

علی بن حسین

فرزند امام حسین (ع)

علی بن حسین، زین العابدین --> السجاد، امام

علی بن حکم

از اصحاب و راویان حدیث امام صادق (ع) (قرن2)

علی بن حمزه بصری

ادیب و لغوی عرب (قرن4)

علی بن حنظلة بن ابی سالم

از داعیان اسماعیلی یمنی (قرن 7)

علی بن رَبَّن طبری --> طبری، علی بن ربّن

علی بن رئاب طحان

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

علی بن زیاد عبسی

فقیه مالکی تونسی (قرن2)

علی بن زین العابدین

فقیه امامی (قرن11)

علی بن سلطان محمد --> سلطان محمد

علی بن سلیمان

طبیب، ریاضیدان، فیلسوف و منجم (قرن11)

علی بن سهل اصفهانی

از صوفیان متقدم (قرن3و4)