جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علی بای دوم، علی بن حسین

امیر تونس از طرف عثمانی که با استعمار فرانسه جنگید.

علی بای سوم، علی بن حسین

امیر تونس (قرن13و14)

علی بن ابراهیم قمی --> قمی، علی بن ابراهیم

علی بن ابی العز

فقیه و قاضی حنفی سوری (قرن 8)

علی بن ابی طالب، امام

پسر عمو و داماد پیامبر، چهارمین خلیفه از خلفای راشدین و امام اول شیعیان (قرن1) - علی (ع) در فرهنگ عامه

علی بن ابی طلحه

از مفسران و محدثان تبع التابعین (قرن2)

علی بن احمد بن خلف انصاری --> ابن باذِش، علی بن احمد

علی بن احمد خراسانی --> خراسانیان

علی بن احمد عمرانی

ریاضی دان و منجم (قرن3و4)

علی بن اسباط

از اصحاب امام رضا (ع)(قرن2)

علی بن اویس --> جلایریان

علی بن برّی

فقیه متصوف سودانی (قرن11)

علی بن بندار صیرفی --> صیرفی، علی بن بندار

علی بن جَعْد --> جوهری، علی بن جعد

علی بن جهم

شاعر عرب (قرن3)