جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علویان (1)

اخلاف و گروههای مذهبی و سیاسی وابسته به حضرت علی (ع) (توجه شود: گروه کلام برای این مدخل مقاله ای نخواهند نوشت و بخش کلام به مقاله نصیریه ارجاع خواهد شد)

علویان (2)

خاندانی در طبرستان و دیلمان و گیلان (قرن3 تا10)

علویان (3)

خاندان حاکم بر مراکش (قرن11-14)

علویان طبرستان --> علویان (2)

عَلَویجه --> نجف آباد

علوی عاملی، سیّد احمد

فیلسوف (قرن11)

علویّه --> علوی، شیخ احمد

علّویه اَعْسَر، ابوالحسن علی

نوازنده دربار عباسی (قرن2و3)

علیّ

از اسماء الحسنی

العلی، صالح احمد

مورخ عراقی و صاحب تالیفاتی در تاریخ عرب و اسلام (قرن13و14)

علی آباد

شهرستان و شهری در استان گلستان

علی ابراهیم خان خلیل --> خلیل، علی ابراهیم خان

علیاری تبریزی، علی

رجالی، طبیب، فقیه (قرن13و14)

علی اشرف افشار

تذهیب کار، قلمدان ساز و نقاش (قرن 12)

علی اصغر --> حسین بن علی، امام؛کربلا، واقعه