جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَلَم، شوکت الملک

از رجال اواخر دورهء قاجاریه و اوایل دورهء پهلوی (قرن14)

علم الآداب --> ادب / ادبیات

علم الارض

دانش مرتبط با شاخه های مختلف زمین شناسی در دوره اسلامی

علم الاصول --> اصول فقه، علم

علم الاکتاف --> شانه بینی

علم الجمال

شاخه ای از فلسفه - بحث زیبایی شناسی در فلسفه

علم الحدیث

دانش مربوط به علوم و فنون حدیث - بحثهای تاریخی

علم الحروف --> حروف، علم

علم الحیوان --> جانور/ جانور شناسی

علم الخلاف

شاخه ای از فن جدل در فقه که موضوع آن "فقه تطبیقی"است.

علم الکتاب

اصطلاحی قرآنی

علم الکتف --> فال گیری؛غیبگویی

علم المناظر --> مناظر، علم

علم النبات --> گیاه شناسی

علم النفس

عنوان فصلی در آثار فلسفی و نیز عنوان کتابهای مستقلی در بارهء نفس