جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علت و معلول

از مباحث و مسائل فلسفه

علثی، طلحة بن مظفر

فقیه، محدّث و مفسر حنبلی بغدادی (قرن6)

علق، سوره

نود و ششمین سوره قرآن

علقمة الفحل

از شعرای دوره جاهلیت

علقمة بن عبده --> علقمة الفحل

علقمة بن قیس

از نمایندگان برجسته مکتب فقه و تفسیر کوفی (قرن1)

عَلْقَمی

نامی که در قرن سوم و چهارم جغرافیدانان مسلمان به شاخه غربی فرات داده بودند.

علقمی، محمد بن عبدالرحمان

فقیه و محدّث شافعی (قرن10)

عَلَقه --> جنین

علل الحدیث

دانش مربوط به شناخت انواع ضعف حدیث

علم --> قطع

عَلَم

بیرقهایی که در مراسم مذهبی حمل می شود. - تاریخچه ساخت علم - هنر ساخت علمهای فلزی - میر علم در عهد عثمانی

عَلَم --> معرفه

عِلم

بحثهای قرآنی، حدیثی، کلامی و فلسفی درباره علم و ماهیت آن - طبقه بندی علوم در دوره اسلامی

علم، امیراسدالله

از وزرای دوره پهلوی (قرن14)