جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علاّل الفاسی

اندیشمند و دولتمرد اهل فاس (قرن14)

علال بن عبدالله

مبارز واستقلال طلب مغربی (قرن14)

علامات ظهور

از مفاهیم اعتقادی مسلمانان - در دیگر ادیان - نزد ایرانیان پیش از اسلام

علامت

اصطلاح دیوانی به معنای علامت برخی خاندانها از زمان خاندان مؤمنیان نزد مسلمانان غرب و گروههای نظامی

علامه حلّی، حسن بن یوسف

فقیه، محدث، ادیب، متکلم (قرن8)

علامه طباطبایی --> طباطبایی، محمد حسین

علامه مجلسی --> مجلسی، ملا محمد باقر

علامه هندی، سید احمد

از علمای مبارز شیعه هندوستان ( قرن14)

علامی، ابوالفضل

وزیر، دبیر و مورخ دربار اکبرشاه (قرن10و11)

عَلامی، سعدالله خان

نخست وزیر شاهجهان، پادشاه و نویسنده فارسی (قرن11)

علامیر، میرزا محمود خان --> احتشام السلطنه، محمود خان

علانیه / علائیه

شهری در آناطولی

علائم اختصاری

علاماتی برای نوشتن، کوتاه کردن دلخواه کلمات یا عبارات با کوتاه کردن بعضی حروف آنها

علائی، ابوسعید صلاح الدین

محدث و فقیه اهل شام (قرن8)

عِلبائیه --> ذَمّیّه