جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

علاءالدین محمد بن حسن

هفتمین امام نزاری الموت (قرن7)

علاءالدین محمد بن علی --> غوریان (1)

علاءالدین محمد شاه خلجی --> خلجیان

علاءالسلطنه، محمد علی

وزیر و سیاستمدار عصر قاجار (قرن14)

علاءالملک

لقب دو تن از رجال عهد ناصری(قرن14) 1. عبدالله علاء الملک 2. محمود علاء الملک

علاءالملک فاضل خان تونی

از درباریان شاهجهان، پادشاه هند (قرن8)

علاء بن حسن بن علی

وزیر فارس در عصر آل بویه (قرن4)

علاء بن رزین

از اصحاب امام صادق (ع)(قرن2)

علاء بن عبدالله حضرمی

صحابی (قرن1)

علاء شیرازی، علی بن احمد

مفسّر و متصوف شافعی (قرن 8)

علاء کرمانی

ستاره شناس ایرانی، شارح 20 باب طوسی (قرن9)

علّاف

فروشنده علوفه و مواد سوختی، ذغال و گندم و جو

علاف، ابوالهذیل --> ابوالهُذَیل عَلاّف

علاقه (در ادبیات) --> مجاز (1)

علاّقی

وادی در جنوب مصر