جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عکرمة بن عمار

محدث بصری (قرن2)

عکس (1)

از مباحث منطق

عکس (2) --> محَسنات بدیعی

عَکَوَّک

شاعر عرب (قرن2و3)

عُلا

شهری در عربستان

علاء، حسین

نخست وزیر دوره پهلوی (قرن14)

علاءالدوله

لقب دو تن از رجال دوره ناصری (قرن13) - محمد رحیم خان، نسقچی دربارناصرالدین شاه - میرزا احمدخان، حاکم تهران در آستانه جنبش مشروطه

علاءالدوله، حسن بن رستم --> باوندیان

علاءالدوله، علی بن شهریار --> باوندیان

علاءالدوله، محمد بن دشمنزیار

موسس سلسلهء آل کاکویه (قرن5)

علاءالدوله ابن بایسنغر

شاهزادهء تیموری (قرن9)

علاءالدوله باکالیجار --> ابوکالیجار گرشاسب

علاءالدوله ذوالقدر

حاکم مرعش (قرن10)

علاءالدوله سمنانی

بنیانگذار طریقت رکنیه، دانشمند و شاعر ایرانی (قرن 8)

علاءالدین --> هزار و یکشب