جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَقیل بن عُلَّفَه

شاعر عرب (قرن1)

عقیلی، عمر بن محمد

فقیه حنفی اهل بخارا (قرن6)

عُقیلیان --> بنی عُقَیل

عقیلی علوی خراسانی، محمد حسین

پزشک مشهور (قرن11)

عَکّ

از طوایف قدیم عرب

عَکّا

شهری بندری در ساحل شرقی سوریه که در کتاب مقدس نام آن آمده است.

عکاسباشی، ابراهیم

عکاس و فیلمبردار دوره قاجار(قرن13و14)

عکاسی

ایجاد تصویر و ثبت آن - بحثهای مربوط به هنر عکاسی در جهان اسلام، بویژه ایران

عُکَّاشة بن عبدالصمد عَمی

شاعر غزلسرای عراقی (قرن2)

عُکاظ

نام یکی از بازارهای عرب در زمان جاهلیت

عُکْْْْبَرا

شهری در شمال بغداد

عکُبری، عبدالجبار بن عبدالخالق

مفسّر و فقیه حنبلی (قرن7)

عکبری، عبدالله بن حسین

ادیب لغوی و نحوی و مؤلف عراقی (قرن6و7)

عکرمة بن ابی جهل

از بزرگان مکه که بعد از فتح مکه اسلام آورد (قرن1)

عِکرِمَة بن عبدالله

تابعی و مفسر قرآن، شاگرد ابن عباس(قرن1و2)