جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عقائد العضدیه

رساله ای از متکلم اشعری عضدالدین ایجی (قرن 8)

عقائد النسفیه

رساله در باره ء عقاید از ابو حفص نجم الدین عمر بن محمد نسفی (قرن6)

عُقْبة بن عامر

قاری، صحابی و از گردآورندگان قرآن (قرن1)

عقبة بن نافع

از فاتحان صدر اسلام، بانی شهر قیروان (قرن1)

عَقَبه

- یگانه دریابندر کشور اردن بر ساحل بحر احمر - خلیج عقبه

عقبه، خلیج --> عَقَبه

عقد

اصطلاح فقهی و حقوقی به معنی ایجاب امری از یک طرف و قبول آن از طرف دیگر - بررسی اقسام آن

عقدا

بخشی در شهرستان اردکان در یزد

عقدالعلی للموقف الاعلی --> افضل الدین کرمانی

العقدالفرید --> ابن عبد رَبّه، احمد بن محمد

عُقْدَتین

اصطلاحی نجومی به معنای دو نقطه ی تقاطع مدار هر یک از اجرام منظومه شمسی با صفحه ی دایرة البروج

عقد ثریا --> پروین، خوشه

عقد فضولی

عقدی که شخص بدون داشتن سمت نمایندگی برای غیر یا در مال غیر، صورت دهد.

عقدنامه

قرارداد و پیمان، امروزه به ویژه به معنای قبالهء ازدواج و پیمان نامه

عقرب

از صورتهای فلکی در منطقة البروج؛ نیز جانوری از خانواده بندپایان