جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن وردی، عمر بن مظفر

کیهان نگار و مولف کتاب "خریدة العجائب" (قرن9)

ابن وزیر، عثمان بن علی

قاضی و مؤلف زیدی یمنی (قرن11و12)

ابن وزیر، محمد بن ابراهیم

عالم زیدی و شافعی (قرن9)

ابن وصیف شاه، ابراهیم

مورخ مصری و مولف کتاب مختصر عجائب الدنیا (قرن6)

ابن وصیف صابی

طبیب و چشم پزشک بغدادی (قرن4)

ابن وضّاح --> محمد بن وضّاح

ابن وضاح، عبدالرحمان بن عبدالله

از رجال دولت اموی اندلس (قرن4)

ابن وفا، علی بن محمد

صوفی، مؤلف و شاعر مصری (قرن8و9)

ابن وکیع تنیسی، حسن بن علی

عالم و شاعر و نقّاد مصری (قرن4)

ابن ولید قمی، محمد بن حسن

محدث و فقیه امامی قرن (3)

ابن ونّان، احمد بن محمد

شاعر مراکشی (قرن12)

ابن وَهب، ابوالحسین اسحاق

مؤلف عرب شیعی مذهب (قرن3)

ابن وهب، عبیدالله بن سلیمان --> وَهْبْ، بنو

کاتب و وزیر عباسی (قرن3)

ابن وهبان، عبدالوهاب بن احمد

فقیه و قاضی اهل حماة (قرن8)

ابن هاشم، عبدالحق بن عبدالواحد

مؤلف و محدث اهل سنت (قرن14)