جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عطیة بن سعد عَوْفی

محدّث شیعی (قرن1و2)

عطیة بن صالح

امیر مرداسی حلب (قرن5)

عطیة بن علی

مفسر و محدث (قرن10)

عطیة بن قیس

از قاریان معروف و محدث (قرن2)

عطیه، شاهین

ادیب لبنانی (قرن13و14)

عظم، خاندان

از مهمترین و قدرتمندترین خاندانهای دمشق و سوریه در عصر جدید که حضور و تأثیر قابل توجهی در مناصب سیاسی و حکومتی داشته اند.

العظمه، یوسف

از رهبران مبارزات ضداستعماری سوریه و وزیر جنگ در زمان ملک فیصل اول (قرن14)

العظیم

از اسماء الحسنی

عظیم آباد --> بانکیپور

عظیم نیشابوری

شاعر عهد صفوی (قرن11)

عظیمی، محمد بن علی

وقایعنگار حلبی و مولف تاریخ حلب(قرن6)

عَفّان بن مسلم

عالم و محدث بغدادی (قرن2و3)

عفت

از فضایل چهارگانه اخلاقی

عَفَر --> دَنقلی

عفریت --> جنّ