جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عطار، یحیی بن علی

حافظ حدیث مصری (قرن7)

عطار تونی

شاعر ایرانی که بعضی از آثار او به اشتباه در شمار آثار عطار نیشابوری ذکر شده است (قرن 9)

عطارد

کوچکترین سیاره منظومه شمسی

عطارد بن محمد حاسب

عالم علم هیأت و مصنف دو کتاب "المرایا المحرقه"و "ترتیب الافلاک"(قرن3)

عطار نیشابوری، فریدالدین

عارف و شاعر ایرانی (قرن6و7)

عطارین، مسجد

از مساجد دوره بنی مرین در شهر فاس در مراکش (قرن7)

عَطّاش، احمد بن عبدالملک --> ابن عطّاش، احمد بن عبدالملک

عطا ملک جوینی --> جوینی، خاندان

عطای رازی --> عطاء بن یعقوب کاتب رازی

عطایی

"نوعی زاده عطایی"،شاعر و قاضی عثمانی (قرن10و11)

عطر

ماده ای طبیعی یا مصنوعی که رایحه مطبوعی از آن صادر می شود. - عطر در فرهنگ صدر اسلام و سیره نبوی - عطر و کاربرد آن در جهان اسلام - تاریخچه عطرسازی در جهان اسلام - انواع عطرها در جهان اسلام - بخورها - رستنی های خوشبو - عطریات و رایحه درمانی در تاریخ پزشکی

عطف --> توابع

عطف به ما سبق --> قانون (1)

عُطُوفی، خضر بن محمود

عالم و متکلم عثمانی (قرن10)

عطیة بن اسود

بنیانگذار فرقهء عطویه از فرق خوارج (قرن1)