جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عطاء

اصطلاحی به معنی بخشش و مستمری بویژه در اوایل دوره ی اسلامی

عطاء افندی

از مشایخ مجاهد و استعمار ستیز ترکیه (قرن14)

عطاءالله حسینی

ادیب و نویسنده ایرانی، نویسنده "بدایع الصنایع" از کتابهای مشهور در صنایع ادبی (قرن9و10)

عطاءالله شاه

سیاستمدار و روحانی شبه قاره (قرن13و14)

عطاءالله هروی --> مختارنامه (1)

عطاء بن ابی رباح

تابعی، نماینده بارز مکتب فقهی و تفسیری مکه (قرن2)

عطاء بن دینار

محدّث و مفسر مصری (قرن2)

عطاء بن سائب ثقفی

مفسر کوفی (قرن 2)

عطاء بن یعقوب کاتب رازی

دبیر و شاعر دوره غزنوی (قرن5)

عطاء بیگ

"طیارزاده عطاءالله احمد"، مورخ عثمانی (قرن13)

عطاء سمرقندی، احمد بن محمد

مؤلف جداول نجومی برای یکی از شاهزادگان سلسله یوان در چین (قرن 8)

عطّار

اصطلاحی به معنای داروفروش و فروشنده عطر

عطّار، حسن بن محمّد

عالم مصری، شیخ الازهر و سردبیر مجله رسمی "وقایع المصریه" (قرن12و13)

عطّار، سید احمد

فقیه امامی و مؤلف (قرن13)

عطّار، عبدالفتاح بن مصطفی

فقیه شافعی و شاعر مصری(قرن13)