جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عصر، سوره

صد و سومین سوره قرآن

عصری مودا، حاجی محمد

از علما و فعالان سیاسی و رئیس حزب اسلامی مالزی (پاس) (قرن14)

عصفور، آل

خاندانی عالم در بحرین (قرن13)

عصمت

اصطلاح کلامی، قرآنی - بحث درباره عصمت انبیاء و امامان

عصمت اینونو

سیاستمدار ترک (قرن14)

عصمت بخاری

"خواجه فخرالدین عصمت الله " دانشمند و شاعر ایرانی (قرن9)

عصیان --> گناه

عِضادَه --> اسطرلاب

عضدالدوله دیلمی

"ابوشجاع فناخسرو" پسر رکن الدوله بویه، پادشاه آل بویه (قرن4)

عضدالدین، ابوالفرج --> ابن مُسلمه

عضدالدین ایجی --> ایجی، عضدالدین

عضدالملک، علیرضا خان

رئیس ایل قاجار و نایب السلطنه احمد شاه قاجار(قرن13و14)

عضدالملک، میرزا محمد حسین

متولی آستان قدس و از صاحب منصبان دوره ناصرالدین شاه قاجار (قرن13)

عضدی، بیمارستان

بیمارستانی که در دوره عضدالدوله دیلمی در شهر بغداد ساخته شد(قرن4)

عَضُد یزدی، جلال

شاعر پارسی گوی همعصر حافظ(قرن 8)