جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عشقی، محمدرضا

شاعر و روزنامه نگار ایرانی (قرن13و14)

عَشماوی، عبداللطیف بن شرف الدین

فقیه مالکی (قرن11)

عَشیره

نوعی از اجتماعات انسانی؛اصطلاحی معادل قبیله (گروه قرآن برای این مدخل مقاله مستقلی نخواهد نوشت، اما فعلا امکان حذف مقاله نیست. 2/2/92)

عُشَیره، غزوه

از غزوات پیامبر در سال دوم هجرت

عصا

چوبدستی؛ بررسی کاربردهای مختلف آن خصوصا از نظر تشریفات حکومتی

عصار

روغن کش؛ کسی که از انواع دانه ها روغن می گیرد.

عصّار تبریزی، شمس الدین محمد

شاعر ایرانی (قرن 8)

عصّار تهرانی، سید محمد کاظم

مدرس فلسفه و حکمت اسلامی (قرن13و14)

عصار تهرانی، محمد بن محمود

محمدبن محمود حسینی لواسانی، شاعر و مفسّر شیعی ایرانی معروف به عصّار (قرن13و14)

عصام الدین اسفراینی

ادیب، متکلم، منطقی ایرانی (قرن10)

عصام سعید

نقاش عراقی و مؤلف نقشهای هندسی در هنر اسلامی (قرن14)

عِصامی

شاعر فارسیگوی هند (قرن 8)

عِصامی، علی بن اسماعیل

فقیه و مؤلف شافعی اهل مکه (قرن10و11)

عصَّب

شهر و بندری در اریتره

عصبیّت

اصطلاحی در بین اعراب قبل از اسلام براى افرادی که وابسته به خویشاوندی پدری بودند.