جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عسل

ماده شیرین طبیعی با خواص دارویی

عَسیر

ناحیه ای در غرب عربستان

عشاء --> نماز

عُشاق (1)

شهری در غرب آناطولی

عُشّاق (2)

از مقامات دوازده گانهء موسیقی

عشاقی، حسام الدین

موسس طریقت صوفیانه عشاقیه در آناطولی (قرن12)

عشاقی زاده، خالد ضیاء --> خالد ضیاء (عشاقی زاده/عشاقلی گیل)

عشاقیه --> عشاقی، حسام الدین

عشایر

اصطلاحی جغرافیایی، بحث عمومی درباره عشایر ایران

عُشر --> زکات؛صدقه

عشرتخانه، آرامگاه

آرامگاه زنان خاندان تیموری در سمرقند

عشره مُبَشَره

ده تن از صحابه که حضرت رسول (ص) وعده ورود آنان را به بهشت دادند.

عشق

اصطلاحی عرفانی و فلسفی

عشق (در ادبیات) --> معشوق

عشق آباد

مرکز جمهوری ترکمنستان