جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عزّی، سلیمان افندی

وقایع نویس عثمانی (قرن12)

عُزَیر

گردآورنده و کاتب تورات که نامش در قرآن آمده است و به اعتقاد مسیحیان ��سر خداوند است.

العزیز

از اسماء الحسنی

عزیزالدین مستوفی --> ابونصر مستوفی

عزیزالدین نسفی --> نسفی، عزیزالدین

عزیزالسلطان، غلامعلی

از نزدیکان و مقربان ناصرالدین شاه (قرن13و14)

عزیز بالله

"نزار بن معد" پنجمین خلیفه فاطمی (قرن4)

عزیزخان مُکری

فرمانده نظامی دورهء ناصری (قرن13)

عزیز علی افندی

دیپلمات و نویسنده ترک (قرن13)

عزیز کوکه

ملقب به "خان اعظم"،از رجال برجسته دربار اکبر و جهانگیر مغول (قرن10و11)

عزیز نَسین

طنزپرداز مشهور ترک (قرن14)

عزیزی، علی بن احمد

فقیه و محدّث شافعی (قرن11)

عزیمت --> رخصت و عزیمت

عزیمه --> تعویذ

عساکر منصوره محمدیه

تشکیلات جدید نظامی که پس از انحلال ینی چری در 1826 در زمان محمود دوم در عثمانی، جانشین آن شد.