جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عزائم

سوره هایی که به آنها سجدهء واجب تعلق می گیرد

عزب

به معنی زن یا مرد ازدواج نکرده و همچنین دسته هایی از مردان جنگجو در تاریخ عثمانی و سایر حکومتهای ترک

عز بن عبدالسلام سلمی --> سلمی، عبدالعزیز بن عبدالسلام

عزّت

تعبیری قرآنی به معنای موقعیتی والا که دچار انحطاط و تنزل نمی شود.

عزت الدوله

"ملک نسا خانم" خواهر ناصرالدین شاه، همسر میرزا تقی خان امیرکبیر (قرن14)

عزت بگویچ، علی

رئیس جمهور مسلمان بوسنی و هرزگوین (قرن14)

عزّت پاشا

نویسنده ترک و مترجم فارسی به ترکی (قرن13و14)

عزت پاشا، احمد

دولتمرد عثمانی (قرن14)

عزت محمد پاشا

عنوان سه تن از صدراعظم های عثمانی (قرن12و13) - عزت محمد پاشا (قرن12) - عزت محمد پاشا سفرانبولیلی (قرن12) - عزت محمد پاشا دارنده لی (قرن13)

عزّت مُلاّ، کچه جی زاده

شاعر ترک (قرن13)

عزرائیل

از فرشتگان مقرب

عزفیان

خاندانی از فقهای اندلسی (قرن6و7)

عزلت

اصطلاحی در عرفان به معنای دوری گزیدن از صحبت خلق

عزمی زاده مصطفی --> حالتی، مصطفی عزمی زاده

عُزّی

بُتی در دوره جاهلی