جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عریف

اصطلاحی برای صاحب منصبان نظامی یا شخصی در کشورهای عربی

عَزابه --> حلقه (1)

عزاداری --> سوگواری

عزازیل --> ابلیس

عِزّالدوله

لقبی افتخاری که از آغاز قرن چهارم، دوران خلفا و پس ز آن بوسیله دیگر حکام استفاده می شد.

عزالدوله، عبدالصمد میرزا

برادر ناتنی ناصرالدین شاه و حاکم قزوین، بروجرد و بختیاری، همدان(قرن14)

عزالدوله دیلمی --> بختیار، عزالدوله

عزّالدین

لقبی در دربار سلاطین و خلفا که از قرن سوم به بعد استفاده می شد.

عزّالدین زنجانی ، عبدالوهاب بن ابراهیم

ریاضیدان (قرن7)

عزالدین قسام

مؤسس و رهبر اولین سازمان جهادی علیه انگلیس ها و صهیونیست ها (قرن14)

عزالدین محمود کاشانی --> کاشانی، عزالدین محمود

عزّام، سمیره

داستان نویس فلسطینی (قرن14)

عزّام، عبدالله یوسف

مجاهد و مصلح عرب، عضو مجاهدین افغانستان (قرن14و15)

عَزّام، عبدالوهاب

محقق مصری و مترجم مثنوی مولوی به عربی (قرن14)

عزّان بن قیس --> آل بوسعید