جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن نَفیس، علی بن ابی الحَزم

طبیب، حکیم و فقیه شافعی دمشقی (قرن7)

ابن نقطه، محمد بن عبدالغنی

عالم حدیث و رجال بغدادی (قرن7)

ابن نقیب، محمد بن سلیمان

مفسّر، متصوف، فقیه حنفی و عالم زبان عربی اهل قدس (قرن7)

ابن نکزاوی، عبدالله بن محمد

مقری، اهل اسکندریه (قرن 7)

ابن نوح سیرافی، احمد بن علی

محدث، رجال شناس و فقیه امامی بصری (قرن4و5)

ابن وارَه، محمد بن مسلم

حافظ حدیث اهل ری (قرن3)

ابن واصل، محمد

والی فارس در زمان خلافت معتمد عباسی (قرن3)

ابن واصل، محمد بن سالم

مورخ، قاضی و ادیب اهل حماة (قرن7)

ابن واضح یعقوبی --> یعقوبی، احمد بن اسحاق

ابن وافِد، عبدالرحمان بن محمد

پزشک و داروساز اندلسی (قرن4و5)

ابن والی/ ابن ولی، ابراهیم

فقیه حنفی اهل غزه (قرن10)

ابن وثیق، ابراهیم بن محمد

عالم قرائت اندلسی (قرن7)

ابن وجیه، عبدالله بن عبدالمومن

مقری و مؤلف واسطی (قرن7و8)

ابن وحشیّه، احمد بن علی

عالم و کیمیادان نبطی (قرن3)

ابن وردی، ابوحفص عمر بن مظفر

لغوی، ادیب، شاعر، مورخ و فقیه سوری (قرن8)