جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عروة بن زیدالخیل

از سرداران اسلام و فاتحان ایران و از یاران علی در صفین (قرن1)

عُرْوَة بن مسعود ثقفی

صحابی و از بزرگان عرب پیش از اسلام (قرن1)

عُرْوَة بن وَرد

شاعر عصر جاهلیت

عروج --> اروج/عَروج

عروسْ رسمی

نوعی مالیات در عثمانی

عروسی

مراسم ازدواج که به دنبال مراسم عقد صورت می گیرد.

عروسی، خاندان

خاندانی مصری که اشتهارش به سبب وجود علما و شیوخی در "الازهر"است (قرن13).

عروسیه --> اسمر، عبدالسلام

عَرُوض

علم اوزان شعر

عَریب بن سعد قُرطُبی

از صاحب منصبان و فضلای اندلس (قرن4)

عریب بن سعید --> عَریب بن سعد قُرطُبی

عَریش

شهری در ساحل جنوبی مدیترانه

عریضه --> عَرْض (2)

عریضه، نسیب

شاعر مهجر، روزنامه نگار و ناشر سوری(قرن13و14)

عُرَیضی، علی بن جعفر

عالم و محدث امامی (قرن3)