جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عرفان، محمود

ادیب، مترجم، محقق و سیاستمدار ایرانی (قرن13و14)

عرفانی، خواجه عبدالحمید

ادیب پاکستانی (قرن13و14)

عَرَفجة بن هَرْثَمه

صحابی اهل یمن، از سرکردگان و بزرگان حکومتی (قرن1)

عرفه --> عرفات

عرفه، دعا

از مشهورترین دعاها شامل مضامین عارفانه

عرفی شیرازی، جمال الدین

شاعر سبک هندی عهد صفوی (قرن10)

عِرْق --> صحرا (2)

عَرِم --> سبأ، قوم

عُروبه --> پان عربیسم

عُروةالصعالیک --> عُرْوَة بن وَرد

عروة الوثقی

کتاب معروف فقهی به عربی از سید محمد کاظم طباطبایی (قرن13و14)

عروة الوثقی، نشریه

روزنامه معروف سید جمال الدین اسدآبادی با همکاری محمد عبده، منتشره در پاریس

عُرْوَة بن أُذَیْنَة

شاعر و غزلسرای عرب (قرن2)

عُرْوة بن حِزَام

شاعر غزلسرای عرب (قرن1)

عروة بن زبیر

از فقهای سبعه مدینه (قرن1)