جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عربانه --> اسلیمی

عربخانه

منطقه ای در جنوب خراسان

عربستان، شبه جزیره --> جزیرة العرب

عربستان سعودی

کشوری در جنوب غربی آسیا - هنر و معماری

عربشاهیان --> خانات خیوه

عربشاه یزدی، عمادالدین

شاعر و صوفی ایرانی (قرن 8)

عرب فقیه، احمد

وقایعنامه نگار حبشی و مولف کتاب فتوح الحبشه(قرن10)

عربگیر --> مَلَطیه

عَرَبَه

وادی در اردن

عربی، زبان، لهجه ها و ادبیات

زبانی از خانواده زبانهای سامی که امروزه در بسیاری از مناطق جهان به آن صحبت می شود. - عناصر عربی در زبان فارسی - لغات ایرانی در عربی - نفوذ زبان عربی در ادبیات فارسی - ادبیات عربی در ایران

عَرجی، عبدالله بن عمر

شاعر و دولتمرد عرب (قرن1و2)

عُرس

مراسمی در شبه قاره که برای مرگ اولیا و مشایخ برگزار می شود.

عرش (1)

اصطلاحی در قرآن و حدیث و عرفان به مفهوم مسند قدرت الهی (توجه شود که در مدخل عرش صحیت از استواء نشود. زیرا استواء مدخل مصوب است)

عَرْش (2)

نام زمینهایی در الجزایر که در مالکیت اشتراکی قبایل مختلف قرار دارد.

عرشی اکبرآبادی، محمد مومن

شاعر ایرانی تبار هندی (قرن11)