جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عراقی (سبک شعر) --> سبک/ سبک شناسی

عراقی، آقا ضیاء الدین

فقیه و عالم اصولی امامی (قرن14)

عراقی، علی بن محمد --> عراقی، آقا ضیاء الدین

عراقی، فخرالدین ابراهیم

شاعر و صوفی ایرانی (قرن7و8)

عراقی، محمد بن احمد

کیمیادان مسلمان (قرن6)

عراقی، مهدی

از فعالان و مبارزان سیاسی در دوره پهلوی (قرن14)

عراقی، میر شمس الدین

رهبر دینی کشمیر (قرن9و10)

عرائس البیان فی حقائق القرآن

تفسیری که به شکل رمز و اشاره توسط روزبهان بقلی به زبان عربی نگاشته شده است(قرن6)

عرایس الجواهر و نفایس الاطایب

کتابی برگرفته از تنسوخنامه ایلخانی درباره کانیها از عبدالله بن علی کاشانی (قرن7)

عرائس المجالس فی قصص الانبیاء --> ثعالبی، ابواسحاق احمد بن محمد

عرائش

شهری بندری در شمال مراکش

عرب

قوم عرب - تاریخ باستان - فتوح اعراب در: -هلال خصیب -ایران و آسیای مرکزی -مصر -شمال افریقا

عرب، ایل

از ایلات خمسه فارس مشتمل بر جباره و شیبانی

عرب، دریا

قسمت شمال غربی اقیانوس هند که از شرق به هند و از شمال به پاکستان غربی و ایران جنوبی و از غرب به عربستان منتهی می شود.

عِرباض بن ساریه سلمی

صحابی (قرن1)