جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عدیّ بن عدی

والی، قاضی، زاهد و فقیه (قرن1و2)

عدی بن عمیرة

صحابی (قرن1)

عَدی بن مسافر

صوفی، عالم و فقیه، مؤسس طریقت عدویه (قرن 5و6)

عُدیل بن فُرخ

شاعر عرب (قرن1)

عذاب

بررسی مباحث کلامی درباره عذاب

عذاب الطفل --> عذاب

عذاب قبر --> عذاب

عذراء --> سنبله

عُذْرَه

از قبایل عربِ قُضاعه

عُذْری

عنوان برخی شعرای عرب که شعر عاشقانه عفیف می سرودند؛ نیز عنوان نوعی شعر. - شعر عذری در دوره اموی - عشق در شعر و نثر عذری

عُرابی پاشا، احمد

رهبر قیام ملی گرایی مصر (قرن13و14) - قیام احمد عرابی پاشا

عَرّاده

نوعی وسیله جنگی

عَراق

از مقامات دوازده گانه موسیقی قدیم

عِراق

کشور اسلامی و عمدتاً عرب زبان - هنر و معماری

عراق عجم

نامی که از قرن 6 جایگزین نام جبال یا بلاد جبال شد، نیز در قدیم ولایتی از ولایات ایران