جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَدَوی، حجازی بن عبدالمطلب

فقیه مالکی مصری (قرن12و13)

عَدَوی، عبدالحمید بن عبدالرحمان

از والیان عرب و از ثقات حدیث (قرن1و2)

عدوی، عبدالله بن حسین

مؤلف مالکی مصری و از علمای الازهر (قرن13و14)

عَدَوی، عبدالله بن یزید

مقری و محدث (قرن3)

عدوی، علی بن احمد

فقیه مالکی (قرن12)

عَدَوی، محمد حسنین

عالم و مدیر ازهری و شیخ مسجد احمدی در طنطه (قرن13)

عِدوی حمزاوی، حسن

فقیه مالکی و مؤلف مصری(قرن13و14)

عَدَویّه --> عَدی بن مسافر

عِدّه

اصطلاحی فقهی درباره حکم زنان پس از طلاق یا وفات همسر

عدی بن ارطاة

والی بصره در دوره عمر بن عبدالعزیز (قرن1و2)

عدی بن ثابت

فقیه و محدّث امامی (قرن2)

عدی بن حاتم طایی

صحابی معروف، رئیس قبیله طی و از یاران علی بن ابی طالب (قرن1)

عدی بن ربیعه --> مهلهل بن ربیعه

عَدی بن رِّقاع

شاعر سوری (قرن1)

عَدِی بن زید

شاعر عرب دوره جاهلی