جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عَجَم

عنوانی که اعراب بر ملل غیرعرب اطلاق کرده اند.

عَجْمان

یکی از هفت امارت تشکیل دهنده امارات متحده عربی - طایفه ای چادرنشین در شرق عربستان

عجمی، عبدالرحیم

منجم و مؤلف "الزیج فی الفلک "و "رساله فی کواکب الثابته" (قرن11)

عجمی اوغلانی

عنوان سربازان تربیت شده در مراکز تربیت نگهبان و دربان در دولت عثمانی

عجمیه

اصطلاحی که مسلمانان اندلس برای گویشهای رومی همسایگان خود بکار می بردند.

عجیبة البغدادیه

مُحدّثه (قرن6و7)

عجیبیه، کاخ و مسجد

کاخ و مسجدی در شهر عجیبیه در لیبی متعلق به دورهء فاطمیان (قرن4)

عُجَیْر سَّلُولی

شاعر عرب (قرن1)

عجیلی، سلیمان بن عمر

"سلیمان الجمل" فقیه مصری (قرن13)

عُجَیْمی، حسن بن علی

مورخ و محدّث حنفی اهل یمن (قرن11و12)

عدالت

اصطلاحی در فقه، تعریف آن و شرایط احراز آن - اقسام عدالت - در شهادت، در امامت جماعت - در فلسفه (یکی از امهات چهارگانه فضایل اخلاقی)

عدالتخانه --> مشروطه، نهضت

عدالتنامه

فرمان پادشاه درباره لزوم رعایت مقررات از جانب نمایندگان دولت

عدالت و توسعه، حزب

حزب اسلام گرای ترکیه

عدد/ عددنویسی

از مباحث ریاضی، نیز بررسی عناوین کلی برای اعداد (انواع عدد شامل اصم، اول و...) - اعداد در فرهنگ عامه