جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عجائب الدنیا --> ابوالمؤید بلخی

عجائب المخلوقات

اصطلاحی عام برای نوعی از آثار ادبی اسلامی و عنوان کتابی از زکریا بن محمد قزوینی و کتابی از محمد بن محمود بن احمد طوسی - آثار عربی - آثار فارسی

عجائب المقدور فی نوائب تیمور --> ابن عربشاه، احمد بن محمد

عجائب الهند

کتابی درباره علم جغرافیا از بزرگ بن شهریار (قرن4)

عجایب نویسی

گونه ای نوشتار ادبی تعریف: معنای لغوی عجایب معنای اصطلاحی عجایب معنا و مفهوم عجایب در قرآن معنا و مفهوم ادبی عجایب پیشینه: سابقه این نوع نوشتار و تفکر در بین اعراب، یونان، ایران و هند سیر تطور این نوشتار: عجایب نگاری در متون جغرافیای

عجب شیر

بخش و شهری در استان آذربایجان شرقی

عجزی سمرقندی

شاعر روشنفکر و نوگرای تاجیک، پیرو نهضت جدیدها (قرن13و14)

عِجل

طایفه باستانی عرب و شاخه ای از بکر بن وائل

عَجلون

ناحیه ای در شرق اردن

عجلونی، اسماعیل بن محمد

محدّث شامی (قرن11و12)

عجلونی، محمد بن احمد

محدّث و فقیه شافعی (قرن9)

عجلی، ابومنصور

از غلاة فرقه منصوریه (قرن2)

عجلی، احمد بن عبدالله

حافظ حدیث (قرن3)

عجلی، عبدالرحمان بن احمد

مقری، مؤلف و شاعر متصوف (قرن4و5)

عجلی، عثمان بن علی

فقیه شافعی (قرن5و6)