جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

ابن نُباتَه، محمد بن شمس الدین

شاعر و نویسندهء مصری(قرن8)

ابن نُباته سعدی، عبدالعزیز بن عمر

شاعر بغدادی (قرن5)

ابن نجّار، محمد بن جعفر

محدث، مقری و نحوی کوفی (قرن4)

ابن نجار بغدادی

شهرت "محب الدین محمد بن محمود"، محدث و رجال شناس شافعی بغدادی (قرن6)

ابن نُجَید، اسماعیل

زاهد و محدث نیشابوری (قرن 4)

ابن نُجَیم، زین الدین بن ابراهیم

فقیه، عالم و اهل طریقت و دانشمند برجسته حنفی مصری (قرن 10)

ابن نَحّاس، احمد بن محمد

نحوی مصری، محقق شعر قدیم عرب (قرن 4)

ابن نحاس، عبدالرحمان بن عمر

محدث مصری اهل سنت (قرن4و5)

ابن نَحّاس، فتح الله بن عبدالله

شاعر اهل حلب (قرن11)

ابن ندیم، محمد بن اسحاق

مورخ و شرح حال نویس شیعه مذهب بغدادی و مولف الفهرست(قرن4)

ابن ندیم موصلی --> اسحاق موصلی

ابن نصوح شیرازی

شاعر فارسیگوی شیعی (قرن8)

ابن نصیر، عبدالملک بن مروان

آخرین والی اموی مصر (قرن2)

ابن نطّاح، محمد بن صالح

مورخ بصری (قرن3)

ابن نعمة، علی بن عبدالله

مفسر و محدث اندلسی اهل سنت (قرن6)