جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عُبیس بن هشام

عالم امامی (قرن3)

عتّاب بن اسید

صحابی، والی مکه از سوی پیامبر و ابوبکر (قرن1)

عتّاب بن ورقاء

سردار و والیِ اموی (قرن1)

عَتابه

از انواع جدید شعر عربی

عتابی، کلثوم بن عمرو

شاعر مدیحه سرا (قرن3)

عَتبات

مکانهای زیارتی مقدس اسلامی

عِتبان بن مالک

صحابی (قرن1)

عتبةالحقایق --> یوکنَکی، ادیب احمد

عَتَبة الکَتَبه --> کاتب جوینی

عُتبة بن ربیعه

از سران قریش، مقتول در بدر (قرن1)

عتبة بن غَزوان

صحابی و از مهاجران به حبشه(قرن1)

عُتبی، خاندان

خاندانی از وزیران و دیوانیان در دوره سامانی و غزنوی (قرن4و5) - ابونصر محمد عبدالجبار - ابوجعفر احمد بن حسین - ابوالحسین عبدالله بن احمد

عتبی، محمد بن احمد

فقیه مالکی اندلسی (قرن3)

عتبیّه

کتابی از ابوالولید محمد عتبی قرطبی در فقه مالکی (قرن6)

عترت --> اهل بیت