جستجوی

مدخل

تعداد25708مدخل یافت شد

عبیدالله بن عمر

از فقهای سبعه مدینه (قرن2)

عبیدالله بن عمر بن خطاب

صحابی، و از یاران معاویه در صفین (قرن1)

عبیدالله بن عمر قواریری

حافظ حدیث (قرن3)

عبیدالله بن عمرو رقی

محدّث (قرن2)

عبیدالله بن یحیی --> ابن خاقان، خاندان

عبیدالله تَیمی

از سرداران عثمان (قرن1)

عبیدالله سلطان خان --> شیبانیان

عَبید بن اَبْرَص

شاعر عرب دوره جاهلی

عبید بن زرارة

از اصحاب امام صادق(ع)(قرن2)

عبید بن شَرْیَه

شخصیتی مبهم، ظاهرا ناقل داستانهای تاریخی در دربار خلفای (قرن1)

عبیدة بن حارث

پسرعموی پیامبر ، صحابی و از شهدای بدر (قرن1)

عبیدة بن حمید

محدّث، معلم امینِ عباسی (قرن2)

عبیدة بن عمرو سلمانی

فقیه، راوی حدیث و تابعی (قرن1)

عبید زاکانی

شاعر طنزگوی ایرانی عهد مغول (قرن8)

عبیدیه

از فرق مرجئه